Constitutional Functionaries


Fundamental Rights


Major Policy Issues


Constituent Assembly


Constitutions of Nepal


Quick Links


The bill review programme on the "National Academy of Law and International Relations, Act, 2010" * Bill review on Act Relating to Bank and Financial Institution 2066 concluded * Bill Review on Village Drinking Water and Sanitation Development Fund Board *

About Us


Nepal Constitution Foundation (NCF) is an independent, non-governmental, not-for-profit civil society organization based in Kathmandu. It was registered with the Kathmandu District Office on September 23, 2009. A membership-based organization, NCF was registered under the Society Registration Act, 1977. A collaborative effort, NCF is comprised of some constitutional experts, management professionals and development practitioners. The Foundation was founded as a civil society think tank on constitutional matters, which... » Read more

News Updates


 • मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नामावली , २०७०
 • संबिधानसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यबेक्षण गर्न अनुमति पाएका संघ / संस्थाहरु, २०७०
 • Brief about the CA Election Update (Nepal Law Society), 2013
 • Brief about the CA Election Update (Nepal Law Society), 2013
 • संबिधानसभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता, २०७०
 • आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को व्यय अनुमानको विवरण
 • Recent Activities


  Parliamentary Updates(संसदीय अपडेटहरु)


  - प्रस्तावित फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारवादी मुद्दा अभियोजन सम्बन्धी व्यवस्थाहरुको संक्षिप्त पुनरावलोकन
  - अपराध संहिता, २०६७ मा प्रस्तावित दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था
  - प्रस्तावित फौजदारी कार्यविधि संहितामा गरिएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरुको संक्षिप्त पुनरावलोकन
  - अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा फौजदारी कसूर सजाय (निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयकमा मानव अधिकार र स्वच्छ पूर्पक्षको अधिकारका दृष्टिकोणले गर्नुपर्ने सुधारहरु
  - देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०६७ मा प्रस्तावित अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था
  - विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०६९
  - दुर्लभ, लोपोन्मुख र संरक्षित वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक, २०६७
  - गरिबी निवारणका लागि रोजगारी प्रत्याभूति गर्न बनेको विधेयक, २०६९
  - यातना वा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०६९
  - शिक्षा ऐन, २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०६८ उपर मानवअधिकार सम्बन्धी दृष्टिकोण

  Constitution Building Updates


  Recent Newsletter


  Year 3, Vol 1, June, 2012 (Asar, 2069)

  Recent Parliamentary Affairs


  Vol. 3 - November, 2011 (Mangsir, 2068)